Van Bi Minh Hoa

Sản phẩm có kích thước từ 1/4in – 2.1/2 in đáp ứng cho tất cả các yêu cầu trong hệ thống lắp đặt giàn gas.